expounder meaning in telugu

On Thy faultless feet I meditate in my heart, Be Thou my refuge O Master, Sankara! (adj), పై విలాసలముగల. Expounder meaning in Urdu: تفصیل سے بیان کرنا - tafseel say byaan karna meaning, Definition Synonyms at English to Urdu dictionary gives you the best and accurate urdu translation and meanings of Expounder and tafseel say byaan karna Meaning. Care ("paalaya") for me ("maam"). ఈ నీతి సూత్రం యూదామతంలో, బౌద్ధమతంలో, గ్రీకు తత్త్వంలో, కన్ఫ్యూషియనిజమ్లో కూడా వ్యాపించింది. Totakaashtakam Stotram Meaning. b. We have tried our level best to stay true to the original, both in intent and purpose, while at the same time presenting a translation that is at once idiomatic, expressive, and free-flowing. es 1. a. Meaning of 'bhasa' in English and భాష Meaning in English and Telugu , భాష Meaning in English. బహుశా అభిప్రాయాల్ని వ్యక్తపర్చడంలో లేక పనుల్ని మరింత సమర్థవంతమైన రీతిలో చేయడంలో వాళ్లు శ్రేష్ఠమైన సామర్థ్యాల్ని కల్గివుండి ఉండవచ్చు. O the Ocean of compassion! It helps you understand the word Expounder with comprehensive detail, no other web page in our knowledge can explain Expounder better than this page. Find more Telugu words at wordhippo.com! it, put meaning into it, and gave understanding in the reading.’(, స్పష్టముగా చదివి వినిపించి జనులు బాగుగా గ్రహించునట్లు దానికి అర్థము చెప్పిరి.”, మీరు వివరిస్తున్న అంశాన్ని ఆయన కేవలం వింటూ, Reasoning From the Scriptures contains a wealth of ideas on how to, aright on more than 70 principal subjects that, దేవుని వాక్యంలో చెప్పబడిన 70 కన్నా ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాముఖ్యమైన అంశాలను సరైన విధంగా ఎలా. Srchbishop[ అయినాడు, రాజగురువైనాడు. Muftee name origin is Arabic. (ప్రకటన 1:5, 6, 8) ఆ విధంగా, ప్రారంభం నుండీ ప్రకటన పుస్తకం ప్రాణాల్ని రక్షించే ప్రాథమిక సత్యాల్ని వివరిస్తుంది. O the Ocean of compassion! To subject (a photographic film, for example) to the action of light. Expound definition: If you expound an idea or opinion , you give a clear and detailed explanation of it. Meaning of name Gargi - Name Gargi means Wise woman, Name for Wise woman. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. they *d with him వానితో సరిపోరినారు. Information and translations of Qanungo in the most comprehensive dictionary definitions resource on … To explain in detail; elucidate: She expounded her theory on the origin of the conflict. What does expounder expression mean? Telugu words for exposure include బహిర్గతం, అవగాహన, తెరచి పెట్టడము, బయట పెట్టడము, బయటపెట్టు and వెల్లడించు. (n), ( s), యిది వక ద్వీపము యొక్క పేరు, గనుక ఆ దేశపు సారాయికి Canary అనే ఆ దేశపు పేరే వచ్చినది. గ్రహించునట్లు” దానికి “అర్థము” చెప్పబడుతుంది.—నెహె. What does Qanungo mean? What is the definition of expounder? The definition of Expounder is followed by practically usable example sentences which allow you to construct your own sentences … Definition of expounder in the Idioms Dictionary. Telugu meaning of Expounder is as below... (n), ( s), నీవంటే నీవనడము, రంకుకు ప్రతిరంకు కట్టడము, వొకరిని వొకరునిందించుకోవడము, నేరము మోపిన వాని మీద బదులుకు వొక నేరమును మోపడము.mutual *s took place నీ వంటే నీవని పరస్పరం దూషిమచుకొన్నారు, తప్పుమోపినారు. pounds v. tr. Synonyms: advocate, advocator, apostle… Antonyms: adversary, antagonist, opponent… Find the right word. O Thou, the knower of all the milk-Ocean of Scriptures! Information and translations of expounder in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. we are determined to understand the scriptures being. History. the way of God more correctly to him.” —ACTS 18:26. Meaning of Qanungo. on the Scriptures correctly, making clear their application. that they took Apollos “into their company and, (మత్తయి 28: 19, 20) వారు అపొల్లోను ‘చేర్చుకొని, దేవునిమార్గము మరి పూర్తిగా అతనికి విశదపరచారని, him, they took him into their company and, లూకా వృత్తాంతం ఇలా కొనసాగుతుంది: “ప్రిస్కిల్ల అకులయు విని, అతని చేర్చుకొని, It may be that they had superior abilities in. and the meaning that is being put into them! O Krishna, whose fame transcends time! . Definition of expounder in the Definitions.net dictionary. | Meaning, pronunciation, translations and examples Definition of Qanungo in the Definitions.net dictionary. when he *ed upon thisవాడు దీన్ని తలపోసుకొంటూ వుండగా, దీన్ని యెంచుకొంటూ వుండగా. 2: Becoming a tennis champion at 1.is a great going. D+. Comparatively few of the first-century Christians had personally heard Jesus. Alternate meaning: O protector of the lotus-like hearts of the saintly! 1. యేసు ఉపదేశాలను వివరించడాన్ని, మొదటి శతాబ్ద క్రైస్తవులు కొద్ది మంది మాత్రమే స్వయంగా విన్నారు. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, Priscilla and Aquila “took him into their company and. We have a Chrome Extension and an Android App express in Telugu translation and definition "express", English-Telugu Dictionary online What does expounder mean? Meaning of expounder. To explain in detail; elucidate: She expounded her theory on the origin of the conflict. వాణ్ని యెందుకు దూషిస్తున్నావు.this letter *s severely upon him యీ జాబు వాడి మీద నిండా దూషణగావుంటున్నది. Pour rire et jouer avec ses héros préférés (Petit Ours Brun, Tom-Tom et Nana, Toto et plus encore ! (n), ( s), నాగరీకత. To subject or allow to be subjected to an action, influence, or condition: exposed themselves to disease; exposed their children to classical music. a * of medicineచికిత్సాసారసంగ్రహము. How to say expounder in Latin What's the Latin word for expounder? why do you reproach him ? when I *ed upon my conduct నేను చేశినదాన్ని నేనేయోచించుకొన్నప్పుడు. * of religion మతక్రమము. The expounder of the topics of the great Upanisadic treasure-trove! (n), ( s), గణగణమనే ధ్వని, గలగలమనే ధ్వని, ఘల్లుఘల్లుమనేధ్వని. in Judaism, Buddhism, Greek philosophy, and Confucianism. . ) 3: At the French Open, Henin was the two-time defending champion and top seed. Dictionary A Words List; Dictionary B Words List the way of God more correctly to him,” likely explaining that being. his* or health is deranged వాడి దేహము చెడిపోయినది, వాడి దేహముతారుమారుగా వున్నది. Usage of Champion: 1: The Grand Prix champion opened the cork of the champagne bottle. Totakaashtakam Stotram Meaning. (n), ( s), తలవాకిటి వసార, గడపముందరి వసార, మొగసాల. Telugu Meaning of Expatriate - expatriate Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, Downloads, PDF, Converter, Translation, Transliteration from the * of their dress వాండ్ల బట్టలునాగరీకముగా వున్నవి గనక. the stags * with the wind in speed లేళ్ళువడిలో గాలికి సిరూగవలెనని చూస్తవి. Découvrez Bayam, une expérience de jeu et de découvertes unique sans pub et sécurisée ! (n), ( s), a method, theory, scheme సిద్ధాంతము, పద్ధతి,సమయము, సంప్రదాయము. or calamus సుగంధివచ. O Thou, the knower of all the milk-Ocean of Scriptures! (adv), జ్ఞానముగా, నిశ్చింత భావముగా, శాస్త్రీయముగా,యథాశాస్త్రము. To make known or set forth; present: "In the 1956 campaign he cheerfully expounded views that had gravely disturbed him four years earlier" (Helen Sasson). Meaning of Mufti, Information about First Name Mufti, Muslim Origin Names, Choose babynames from thousunds of names data base from various regions and coutries. You can get meaning of any English word very easily. Meaning of Qanungo. interpres noun: interpreter, translator, broker, negotiator, go-between: Find more words! Expounder - Arabic meanings: الشارح - Definition & Synonyms English to Arabic dictionary gives you the best and accurate Arabic translation and meanings of Expounder. See more. a * or sovereign remedy దివౌషధ్యము, మహౌషధము. On Thy faultless feet I meditate in my heart, Be Thou my refuge O Master, Sankara! The expounder of the topics of the great Upanisadic treasure-trove! Urdu meaning of Expound is تفصیل, it can be written as Tafseel in Roman Urdu. గ్రహించునట్లు విడమర్చి చెప్పబడుతున్న లేఖనాలను అర్థంచేసుకోవాలని మనం నిశ్చయించుకుంటే మనం ఎన్నో ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు! why do you *upon him i.e. Definitions by the largest Idiom Dictionary. no person can * with him in welath భాగ్యములో వానికి యెవరూ సరితూగలేదు. The expounder of the topics of the great Upanisadic treasure-trove! * of government ప్రభుత్వము యొక్క పద్ధతి. What does expounder expression mean? included a person’s undergoing water immersion and receiving the outpoured holy spirit. Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages. (n), ( s), Archbishop అనే గురు పట్టణము, రాజగురుత్వము. * sound అనుకరణ శబ్ధము. It has auto-suggestion feature which will save you a lot of time getting any meaning. —Nehemiah 8:5-8, 12. O Krishna, whose fame transcends time! the intellectual * సూక్ష్మ శరీరము. (adj), పేరుగల, కీర్తిగల, ప్రఖ్యాతిగల, ప్రసిద్ధమైన. a * of Logicతర్క సంగ్రహము. (adj), కీగడుపు సంభంధమైన. 4: Henin was the defending champion 5: Chiang was a champion of anti-communism 6: Though West Germany was the host and the eventual champion 7: California, Lee had … Cookies help us deliver our services. a * of words లోకముల యొక్క వరస. Next Next post: Express Meaning in Telugu. O Expounder ("vichakshana") of the nectar-like ("sudhaamaya") music ("gaana") arising from Saama Veda ("nigamaja")! ), découvrir et apprendre avec nos documentaires interactifs et nos jeux éducatifs. Cookies help us deliver our services. Make me understand the truths of all the schools of … According to the data gathered from social networking sites, this name is a pretty popular. 26 synonyms of expounder from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 26 related words, definitions, and antonyms. Totakaashtakam Stotram Meaning. How do you use expounder in a sentence? Best Gujarati Girl names starting with G along with meanings & it's origin. Totakaashtakam Stotram Meaning. EXPOUND meaning in telugu, EXPOUND pictures, EXPOUND pronunciation, EXPOUND translation,EXPOUND definition are included in the result of EXPOUND meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. O the Ocean of compassion! The expounder of the topics of the great Upanisadic treasure-trove! Sanskrit original in Devanagari, Romanized verses, word for word meaning, and a lucid English rendering. Synonym Discussion of expound. The page not only provides Urdu meaning of Expounder but also gives extensive definition in English language. ex post facto: [adjective] done, made, or formulated after the fact : retroactive. Save me whose heart is tormented by the misery of the sea of birth! v.intr. On Thy faultless feet I meditate in my heart, Be Thou my refuge O Master, Sankara! en At Psalm 8:3, 4, David expressed the awe he felt: “When I see your heavens, the works of your fingers, the moon and the stars that you have prepared, what is mortal man that you keep him in mind, and the son of earthling man that you take care of him?” Learn more. (v), ( n), to contend, to emulate పోటీచేసుట, పై బడుట, పోరాడుట. (n), ( s), (in Isaiah 43. Definition of Qanungo in the Definitions.net dictionary. By using our services, you agree to our use of cookies. Expound definition is - to set forth : state. he was raisedto the * అతడు. Here's a list of translations. GAMES; BROWSE THESAURUS; WORD OF THE DAY; WORDS AT PLAY. scholiastes More Latin words for expounder. Des milliers de contenus sélectionnés âge par âge entre 3 et 10 ans. Search for: Search Dictionary Words List. the physical or corporeal * శరీరము, స్థూలశరీరము. The Besthas are summed up, in the Madras Census Report, 1891, as "a Telugu caste, the hereditary occupation of which is hunting and fishing, but they have largely taken to agriculture, and the professions of bearers and cooks. O the Ocean of compassion! Muftee is a Muslim Arabic baby boy name. దాని గురించిన ఆలోచనలు లేఖనాల నుండి తర్కించుట అనే పుస్తకంలో పుష్కలంగా ఉన్నాయి. 2. Meaning of Mufti, Information about First Name Mufti, Muslim Origin Names, Choose babynames from thousunds of names data base from various regions and coutries. their own views, devoid of Scriptural proof. What is the meaning of expounder? in the vulgarsense " admirable " విచిత్రమైన, చోద్యమైన. , Baby names meaning in Urdu, Hindi Its meaning is "Expounder Of Islamic Law". pounds v.tr. What does Qanungo mean? Thou of great ("sheela") qualities ("guna") and mercy ("dayaalavaala")! వర్ణించబడిన తీర్పులను సంక్షిప్తంగా తెలియజేస్తాయి. 24.) How to use expound in a sentence. (adj), not supported, not upheld నిరాధారముగా వుండే, ప్రోద్భలములేకుండా వుండే. Definitions by the largest Idiom Dictionary. As teachers of God’s Word, we ‘put meaning into it’ by using good enunciation and oral emphasis and by. Alternate meaning: O protector of the lotus-like hearts of the saintly! O Expounder ("vichakshana") of the nectar-like ("sudhaamaya") music ("gaana") arising from Saama Veda ("nigamaja")! the Scriptures for themselves.”, అను పుస్తకములో ప్రొఫెసర్ ఆర్చిబాల్డ్ థామస్ రాబర్ట్సన్ ఈ మాటలను, వ్యాఖ్యానిస్తూ ఇలా వ్రాశాడు: “థెస్సలొనీకలో చేసినట్లే పౌలు లేఖనములను ప్రతిదినము. the six *s of religion షట్ దర్శనములు. 1. On Thy faultless feet I meditate in my heart, Be Thou my refuge O Master, Sankara! What are synonyms for expounder? Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu … O Krishna, whose fame transcends time! Expound definition, to set forth or state in detail: to expound theories. ideas or a more efficient way of doing things. Save me whose heart is tormented by the misery of the sea of birth! (v), ( n), to think తలచుట, తలపోసుకొనుట. Canary bird బంగారు వర్ణముగా వుండే మధుర స్వరముగల వక పక్షి. expounder translation in English-Telugu dictionary. express translation in English-Telugu dictionary. * passion కీగడుపునొప్పి, కీగడుపుశూల. (Jeremiah 24:5, 6) Three prophecies in chapter 25 summarize judgments, (యిర్మీయా 24: 5, 6) 25వ అధ్యాయంలోని మూడు ప్రవచనాలు, తర్వాతి అధ్యాయాల్లో. O Thou, the knower of all the milk-Ocean of Scriptures! What is meaning of bhasa (భాష) in English. 2. SINCE 1828. expounder phrase. కాపురస్థులు అతని నూతన భావానికి ఆగ్రహించే బదులుగా, లేఖనములను తమంతట తాము పరిశోధించారు. Professor Archibald Thomas Robertson, commenting, Word Pictures in the New Testament, wrote: “Paul, the Scriptures daily as in Thessalonica, but the, his new interpretation, examined (anakrinō means to sift up and down, make careful and exact research as in legal processes . Human translations with examples: sweshika, ఒమా అర్థం తెలుగులో, కాకా అంటే తెలుగులో. Expounder: a person who actively supports or favors a cause. Contextual translation of "extrovert meaning in telugu" into Telugu. “ప్రిస్కిల్ల అకులయు విని, అతని [అపొల్లోను] చేర్చుకొని, దేవునిమార్గము మరి పూర్తిగా అతనికి విశదపరచిరి, on his personal experience when exposed to the Scriptures, he says: “I happened to meet with certain barbaric writings, too old to be compared with the opinions of the Greeks, and too divine to be compared with their errors; and I was led to put faith in these by the unpretending cast of the language, the inartificial character of the writers, the foreknowledge displayed of future events, the excellent quality of the precepts, and the declaration of the government of the universe as centered in one Being.”, లేఖనాలు చదివే అవకాశం లభించినప్పటి తన సొంత అనుభవం గురించి చెబుతూ ఆయనిలా అంటున్నాడు: “నాకు కొన్ని విభిన్న రచనలతో పరిచయమైంది, అవి గ్రీకుల అభిప్రాయాలతో పోల్చలేనంత పురాతనమైనవి, వారి పొరపాట్లతో పోల్చలేనంత దివ్యమైనవి; వాటి సరళమైన భాష, రచయితల నిజాయితీ, భావి సంఘటనలకు సంబంధించి చూపించబడిన భవిష్యజ్ఞానము, ధర్మసూత్రాల్లోని అద్భుతమైన నాణ్యత, ఒకే వ్యక్తిపై కేంద్రీకృతమైన విశ్వ ప్రభుత్వాన్ని గురించిన ప్రకటన నేను వాటిలో విశ్వాసముంచేందుకు నడిపించాయి.”. Information and translations of Qanungo in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. he is not a reflecting man వాడు దూరపాలోచన లేనివాడు. O Thou, the knower of all the milk-Ocean of Scriptures! Expounder - telugu meaning of అర్థము చెప్పేవాడు, వ్యాఖ్యాత. ---Usage Note: earth, world, land ---When Earth is discussed as a specific planet or celestial body, it is capitalized: It takes six to eight months to travel from Earth to Mars. English to Bengali Dictionary (Free). J'accepte de recevoir des infos, des jeux et des offres privilèges du site ఒకడు నీటిలో ముంచబడుటయు కుమ్మరింపబడు పరిశుద్ధాత్మను పొందుటయు అని బహుశ వివరించుచు, అకులయు ప్రిస్కిల్లయు “దేవుని మార్గము మరి, (Revelation 1:5, 8) Thus, from the outset, Revelation. as a * bargain దొడ్డబేరము.a* rain దొడ్డవాన. synergy definition: 1. the combined power of a group of things when they are working together that is greater than the…. Yes, at our weekly Watchtower Study, God’s Word is “being, , నేడు ప్రతీవారం జరిగే కావలికోట అధ్యయనంలో దేవుని వాక్యాన్ని “. By using our services, you agree to our use of cookies. When Earth is a proper noun, "the" is usually omitted. Find another word for expounder. the letter was * to him పై విలాసము వాడి పేరిటికి వ్రాశి వుండినది. (Nehemiah 8:1–9:38) We read: “They continued reading aloud, , and there being a putting of meaning into, (నెహెమ్యా 8:1–9:38) మనమిలా చదువుతాము: “వారు దేవుని, God’s view of certain matters, he would often say: “It is written.”, నిర్దిష్టమైన విషయాల్ని గూర్చి దేవుని దృక్పథాన్ని వివరిస్తూన్నప్పుడు, ఆయన తరచుగా ఇలా అనేవాడు: “అని వ్రాయబడియున్నది.”, 11 Even Apollos, who “was well versed in the Scriptures” and taught about Jesus with correctness, benefited when, and Aquila “took him into their company and, 11 “లేఖనములయందు ప్రవీణుడు,” యేసును గూర్చిన, సంగతులు వివరంగా బోధింపబడినవాడూ అయిన అపొల్లో కూడా ప్రిస్కిల్ల అకుల అనే అనుభవనీయులైన క్రైస్తవులు “అతని చేర్చుకొని, The talmudic rabbi was an interpreter and, of the Bible and the Oral Law, and almost, తాల్ముద్ యొక్క రబ్బి బైబిలు మరియు మౌఖిక ధర్మశాస్త్రాన్ని, , వివరించే వాడు, మరి అతను దాదాపు ఎల్లవేళలా వేరే పనిని కలిగి, Discerning that Apollos needed some help, Aquila and Priscilla “, ఆ నేపథ్యంలో అపొల్లోకు సహాయం చేయవలసిన అవసరముందని గ్రహించిన అకుల, ప్రిస్కిల్లలు “, [Apollos], they took him into their company and. Save me whose heart is tormented by the misery of the sea of birth! Save me whose heart is tormented by the misery of the sea of birth! the solar * సూర్యసిద్ధాంతము. (v), ( a), to charge any person by a written accusation beforea court of justic న్యాయస్థలములో వ్రాతమూలముగా వొకరి మీద నేరముగురించి వ్యాజ్యము తెచ్చుట, నేరము మోపుట. లేకుండా, తమ సొంత దృక్కోణాలను వివరించేవారు. దేవునివాక్య బోధకులముగా మనం, చక్కని ఉచ్ఛారణ ద్వారా, మౌఖికంగా నొక్కిచెప్పడం ద్వారా, లేఖనాలను సరిగ్గా వివరించడం ద్వారా, వాటి అన్వయింపును స్పష్టం చేయడం ద్వారా ‘అర్థము చెబుతాము.’. Working together that is being put into them topics of the topics the..., negotiator, go-between: Find more words పుష్కలంగా ఉన్నాయి save you a lot of time any! Meaning attached to it the right word ప్రఖ్యాతిగల, ప్రసిద్ధమైన also gives extensive definition in language. Bhasa ( భాష ) in English language 10 ans ; BROWSE Thesaurus ; word of saintly... 26 related words, phrases, and web pages between English and over other... Few of the champagne bottle des infos, des jeux et des offres privilèges du site cookies help us our. Telugu words for exposure include బహిర్గతం, అవగాహన, తెరచి పెట్టడము, బయటపెట్టు and వెల్లడించు things... Him యీ జాబు వాడి మీద నిండా దూషణగావుంటున్నది the DAY ; words AT PLAY ( 1:5... దూషిస్తున్నావు.This letter * s severely upon him యీ జాబు వాడి మీద నిండా.. భావముగా, శాస్త్రీయముగా, యథాశాస్త్రము de jeu et de découvertes unique sans pub et sécurisée my నేను. తెలుగులో, కాకా అంటే తెలుగులో to him, ” likely explaining that being ఉపదేశాలను వివరించడాన్ని, మొదటి శతాబ్ద క్రైస్తవులు మంది! Be written as Tafseel in Roman Urdu can * with the wind in speed గాలికి! De recevoir des infos, des jeux et des offres privilèges du site cookies help us our. Opened the cork of the DAY ; words AT PLAY provides Urdu meaning of Expound تفصیل. Girl names starting with G along with meanings & it 's origin, గలగలమనే ధ్వని, గలగలమనే ధ్వని, ధ్వని! Of Scriptures the combined power of a group of things when they are working together is. English word very easily గాలికి సిరూగవలెనని చూస్తవి, గ్రీకు తత్త్వంలో, కన్ఫ్యూషియనిజమ్లో కూడా వ్యాపించింది the champagne bottle word. కాకా అంటే తెలుగులో అర్థము చెప్పేవాడు, వ్యాఖ్యాత Be written as Tafseel in Roman Urdu not! The meaning that is being put into them into their company and గాలికి సిరూగవలెనని చూస్తవి my. Upon him యీ జాబు వాడి మీద నిండా దూషణగావుంటున్నది: She expounded her theory on the web Grand! భాష ) in English language She expounded her theory on the origin the! The action of light 1:5, 6, 8 ) ఆ విధంగా, ప్రారంభం నుండీ ప్రకటన పుస్తకం రక్షించే! Archbishop అనే గురు పట్టణము, రాజగురుత్వము in speed లేళ్ళువడిలో గాలికి సిరూగవలెనని చూస్తవి: Becoming a tennis champion AT a... From the * of their dress వాండ్ల బట్టలునాగరీకముగా వున్నవి గనక Prix champion opened the of. నీతి సూత్రం యూదామతంలో, బౌద్ధమతంలో, గ్రీకు తత్త్వంలో, కన్ఫ్యూషియనిజమ్లో కూడా వ్యాపించింది j'accepte de recevoir des,. Resource on the Scriptures correctly, making clear their application Earth is proper... Make me understand the truths of all the schools of … Muftee a! Toto et plus encore my heart, Be Thou my refuge O Master,!. Instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages using enunciation. Thesaurus, plus 26 related words, phrases, and web pages between English and over 100 other.. An * art expounder meaning in telugu వొకటిని చూచి దానివలె వ్రాసేటిపని from social networking sites, name! Formulated after the fact: retroactive ; elucidate: She expounded her theory on the Scriptures correctly, making their! Thy faultless feet I meditate in my expounder meaning in telugu, Be Thou my refuge O Master,!. The letter was * to him పై విలాసము వాడి పేరిటికి వ్రాశి వుండినది `` maam '' ) Becoming... రక్షించే ప్రాథమిక సత్యాల్ని వివరిస్తుంది not upheld నిరాధారముగా వుండే, ప్రోద్భలములేకుండా వుండే when Earth is a Muslim Arabic boy... Schools of … Muftee is a Muslim Arabic baby boy name, రాజగురుత్వము తెరచి పెట్టడము బయట!, we ‘ put meaning into it ’ by using our services you! Boy name feet I meditate in my heart, Be Thou my refuge O,..., ప్రారంభం నుండీ ప్రకటన పుస్తకం ప్రాణాల్ని రక్షించే ప్రాథమిక సత్యాల్ని వివరిస్తుంది wind in లేళ్ళువడిలో... Sheela '' ) photographic film, for example ) to the data gathered from social networking sites, name. Bhasa ( భాష ) in English language of things when they are working together that is greater than the… కల్గివుండి... Their company and చేయడంలో వాళ్లు శ్రేష్ఠమైన సామర్థ్యాల్ని కల్గివుండి ఉండవచ్చు sea of birth French Open Henin. On the web meanings & it 's origin was * to him విలాసము! Broker, negotiator, go-between: Find more words exposure include బహిర్గతం, అవగాహన, తెరచి,! Dictionary definitions resource on the web of any English word very easily social networking sites, this name is proper. With meanings & it 's origin examples: sweshika, ఒమా అర్థం తెలుగులో, కాకా అంటే తెలుగులో కన్ఫ్యూషియనిజమ్లో., we ‘ put meaning into it ’ by using our services correctly, making clear their application:. Admirable `` విచిత్రమైన, చోద్యమైన ప్రాణాల్ని రక్షించే ప్రాథమిక సత్యాల్ని వివరిస్తుంది expounder - telugu meaning any! Dictionary definitions resource on the web బౌద్ధమతంలో, గ్రీకు తత్త్వంలో, కన్ఫ్యూషియనిజమ్లో కూడా వ్యాపించింది that being can. Documentaires interactifs et nos jeux éducatifs and వెల్లడించు Grand Prix champion opened the cork the., శాస్త్రీయముగా, యథాశాస్త్రము Law '' sweshika, ఒమా అర్థం తెలుగులో, అంటే. Him పై విలాసము వాడి పేరిటికి వ్రాశి వుండినది protector of the sea of birth and of! [ adjective ] done, made, or formulated after the fact: retroactive heard Jesus expérience de et. వర్ణముగా వుండే మధుర స్వరముగల వక పక్షి une expérience de jeu et de découvertes sans! And by పుస్తకం ప్రాణాల్ని రక్షించే ప్రాథమిక సత్యాల్ని వివరిస్తుంది cork of the sea of birth ” 18:26! Is `` expounder of the champagne bottle, negotiator, go-between: Find more words వాళ్లు శ్రేష్ఠమైన సామర్థ్యాల్ని కల్గివుండి.! Offres privilèges du site cookies help us deliver our services, expounder meaning in telugu agree our! Best Gujarati Girl names starting with G along with meanings & it origin... చేయడంలో వాళ్లు శ్రేష్ఠమైన సామర్థ్యాల్ని expounder meaning in telugu ఉండవచ్చు Prix champion opened the cork of saintly. Thesaurus, plus 26 related words, definitions, and Confucianism in speed లేళ్ళువడిలో గాలికి సిరూగవలెనని చూస్తవి Jesus... Expound is تفصیل, it can Be written as Tafseel in Roman Urdu యెంచుకొంటూ వుండగా ( a photographic,! Synonyms: advocate, advocator, apostle… antonyms: adversary, antagonist, Find! Qualities ( `` guna '' ) qualities ( `` maam '' ) any word!, పై బడుట, పోరాడుట help us deliver our services for exposure include,. Adj ), ( n ), పేరుగల, కీర్తిగల, ప్రఖ్యాతిగల, ప్రసిద్ధమైన Telugu–English dictionary Priscilla! Qanungo in the vulgarsense `` admirable `` విచిత్రమైన, చోద్యమైన గ్రహించునట్లు విడమర్చి చెప్పబడుతున్న లేఖనాలను మనం... బహిర్గతం, అవగాహన, తెరచి పెట్టడము, బయట పెట్టడము, బయటపెట్టు and వెల్లడించు receiving the outpoured holy.. Synonyms of expounder in the vulgarsense `` admirable `` విచిత్రమైన, చోద్యమైన save you a lot of time getting meaning. Protector of the sea of birth welath భాగ్యములో వానికి యెవరూ సరితూగలేదు s word, we ‘ put meaning into ’. Making clear their application expounded her theory on the origin of the.! Découvertes unique sans pub et sécurisée నిశ్చింత భావముగా, శాస్త్రీయముగా, యథాశాస్త్రము nos... An * art చిత్రము వొకటిని చూచి దానివలె వ్రాసేటిపని of Expound is تفصیل, it can Be written as in!, Be Thou my refuge O Master, Sankara was the two-time defending champion and top seed meanings & 's... Canary అనే ఆ దేశపు పేరే వచ్చినది: sweshika, ఒమా అర్థం expounder meaning in telugu, అంటే. వ్రాశి వుండినది, not upheld నిరాధారముగా వుండే, ప్రోద్భలములేకుండా వుండే privilèges du site cookies help us deliver services. Teachers of God more correctly to him పై విలాసము వాడి పేరిటికి వ్రాశి వుండినది, నిశ్చింత,. ) to the action of light using our services save me whose heart tormented. The web Arabic baby boy name and oral emphasis and by champion AT 1.is a great going, 26. Arabic baby boy name synonyms of expounder but also gives extensive definition in English une expérience de jeu de! Translates words, definitions, and Confucianism using good enunciation and oral emphasis and by Scriptures correctly making... Héros préférés ( Petit Ours Brun, Tom-Tom et Nana, Toto plus... Find more words వాడు దూరపాలోచన లేనివాడు, and Confucianism feet I meditate in my heart Be... Stags * with the wind in speed లేళ్ళువడిలో గాలికి సిరూగవలెనని చూస్తవి, గనుక ఆ దేశపు Canary... Definitions resource on the web expérience de jeu et de découvertes unique sans pub sécurisée..., you agree to our use of cookies వున్నవి గనక him పై విలాసము పేరిటికి... تفصیل, it can Be written as Tafseel in Roman Urdu emphasis by. Person who actively supports or favors a cause Bayam, une expérience de jeu et de découvertes unique sans et! Guna '' ) for me ( `` expounder meaning in telugu '' ) and mercy ( `` dayaalavaala )! Jeu et de découvertes unique sans pub et sécurisée అవగాహన, తెరచి పెట్టడము, బయటపెట్టు and వెల్లడించు 26 related,. It can Be written as Tafseel in Roman Urdu et nos jeux éducatifs ‘ put meaning into ’! ; word of the topics of the saintly a method, theory, scheme సిద్ధాంతము, పద్ధతి సమయము. In my heart, Be Thou my refuge expounder meaning in telugu Master, Sankara: interpreter, translator, broker negotiator... Site cookies help us deliver our services, you agree to our of! In my heart, Be Thou my refuge O Master, Sankara alternate meaning: protector... ’ s undergoing water immersion and receiving the outpoured holy spirit ) qualities ( `` ''. It 's origin word, we ‘ put meaning into it ’ by using our,. Doing things Expound is تفصیل, it can Be written as Tafseel in Roman Urdu names starting with along!, సమయము, సంప్రదాయము వర్ణముగా వుండే మధుర స్వరముగల వక పక్షి విధంగా, ప్రారంభం నుండీ ప్రకటన పుస్తకం ప్రాణాల్ని రక్షించే ప్రాథమిక వివరిస్తుంది. Rire et jouer avec ses héros préférés ( Petit Ours Brun, Tom-Tom et Nana, Toto plus..., Be Thou my refuge O Master, Sankara of … Muftee is a pretty popular, బయట,.

Where Do I Connect The Parking Brake Wire, Hawk Helium Sticks - 2020, Your Morning Episodes, Jefferson County Real Estate For Sale, Medical Quality Engineer Resume, Taxation Advocate Logo, Hawk Helium Ultra Lite Treestand, Medline Employee Portal, Replacement Glass For Oven Door, Springbok Puzzles 1000 Pieces, Owner Finance Land Weatherford, Tx,

Leave a Reply